Použití dat stažených z internetu a technických dokumentů společnosti HARTING


1. Obecné

Tyto podmínky platí pro používání dat stažených z internetu a ostatních technických dokumentů společnosti HARTING Stiftung & Co KG a rovněž všech společností a poboček, které jsou s ní propojeny (dále společně jen „HARTING“) podle ustanovení §§ 15 ff. AktG (zákona o akciových společnostech).

2. Právní výhrady 

Obsah webové stránky společnosti HARTING je chráněn autorským právem. Společnost HARTING je výhradním držitelem vlastnických práv na všechna loga, ochranné známky, značky, datové listy, náhledy, data, výkresy, technické dokumenty a informace. Jakýkoliv způsob zpracování, využití či zveřejnění zejména pro komerční účely, i pokud se týká pouze zkráceného znění, který přesahuje práva, jež jsou udělena v tomto dokumentu, vyžaduje výslovné povolení ze strany společnosti HARTING. Oznámení o autorských právech nebo jiných vlastnických právech nesmí být odstraněna.

3. Právo na použití

Obsah, který společnost HARTING zveřejnila na webových stránkách, a rovněž technické dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení, lze stáhnout, uložit, vytisknout nebo jinak kopírovat pro poskytnutí informací a vnitřní použití v souvislosti s plánovaným nebo probíhajícím použitím produktů společnosti HARTING. Šíření informací a technických dokumentů pro veřejné či komerční účely nebo jiné použití bez písemného souhlasu společnosti HARTING jsou zakázané. 

4. Právo na úpravu a uživatelova povinnost kontroly

Společnost HARTING si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit technickou dokumentaci a produkty, jež jsou popsány v technických dokumentech, nebo informace a produkty, jež jsou popsány v těchto informacích. Aktualizace ze strany společnosti HARTING uživatele nezbavují povinnosti pravidelně se informovat o příslušných aktuálních informacích a obsahu na webových stránkách společnosti HARTING. Udělením práva na použití v souladu s článkem 3 těchto podmínek se společnost HARTING nezavazuje poskytovat informace o změnách produktů nebo technických dokumentů. Uživatel musí ze své vlastní pravomoci zkontrolovat, zda jsou produkty vhodné pro konkrétní použití a zda splňují zamýšlený účel, a to zejména s ohledem na soulad s platnými normami a právními předpisy. 

5. Odpovědnost

Na žádné informace, jež se nacházejí v technických dokumentech, se neposkytuje žádná výslovná, odvozená ani nevyslovená záruka. 
Společnost HARTING není odpovědná za nesprávné informace ani chybné technické dokumenty, škodu ani viry, jež kvůli přístupu poškodí počítač, výbavu nebo jiná zařízení, ze kterých byl zadán požadavek nebo která byla použita ke stažení. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí v případech přímého úmyslu, hrubé nedbalosti, úmrtí, zranění nebo újmy na zdraví nebo v případech porušení zásadních smluvních závazků, nebo pokud existuje povinná odpovědnost, například na základě zákona o odpovědnosti za výrobky (Produkthaftungsgesetz). Zásadní smluvní závazky jsou závazky, jejichž splnění teprve umožňuje řádné plnění smlouvy a jejichž dodržování od sebe smluvní strany trvale očekávají. Nárok na náhradu za porušení zásadních smluvních závazků je ovšem omezen na běžnou a předvídatelnou škodu způsobenou porušením smluvních závazků. S tímto předpisem není spojeno přenesení důkazního břemene v neprospěch uživatele.

6. Soudní příslušnost / právní předpisy

Dodatečnou platnost k ujednáním této smlouvy mají právní předpisy Spolkové republiky Německo, přičemž se vylučuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11.04.1980. Příslušným místem soudní příslušnosti pro společnosti či obchodníky je Espelkamp.

7. Ustanovení o oddělitelnosti


Pokud by jedno nebo více výše uvedených ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným, smluvní strany se společně dohodnou na novém ustanovení, jehož obsah se bude co nejvíce blížit neúčinnému ustanovení. Pokud by jedno nebo více ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným, platnost ostatních ustanovení zůstane nedotčena.